SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Nie pal przy mnie, proszę

Założenia ogólne programu

 • program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
 • stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym
 • Podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych,
 • Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci,
 • W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci)
 • Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe

 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.
 • niepal